Overslaan naar content

Privacybeleid

Lees hieronder meer over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

1. Inleiding

Ampère is een logistiek dienstverlener. Wij halen pakketten op bij verkooppartners van bol die we (laten) bezorgen bij eindklanten.

Als je bij Ampère solliciteert, rechtstreeks of bijvoorbeeld via onze website werkenbijampere.nl, hebben we je persoonsgegevens (hierna: gegevens) nodig om je sollicitatie mogelijk te maken en te verwerken.

We gaan zorgvuldig om met je gegevens en bewaren ze veilig. Wat we met je gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, leggen we uit in dit privacybeleid. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen of klachten hebt, neem dan gerust contact met ons op.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens voor je sollicitatie is:

Ampère Operations B.V. Kanaaldijk 5 3542 AP Utrecht E-mail: recruitment@amperebezorgt.nl

en/of

Ampère Support Office B.V. Kanaaldijk 5 3542 AP Utrecht E-mail: recruitment@amperebezorgt.nl

Ampère Operations B.V. en Ampere Support Office B.V. inclusief al aan haar gelieerde ondernemingen hierna tezamen in enkelvoud: Ampère.

Voor onder meer de technische aspecten van de gegevensverwerking, zoals de IT-systemen waarmee je gegevens worden verwerkt, is de verantwoordelijke:

Ampère Support Office B.V. Kanaaldijk 5 3542 AP Utrecht E-mail: recruitment@amperebezorgt.nl

Wanneer dit privacybeleid verwijst naar ‘Ampère’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijst Ampère naar de verantwoordelijke die beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van je gegevens.

Alle gegevens die worden verzameld via de recruitmentsystemen of de domeinen van Ampère, zoals werkenbijampere.nl (hierna tezamen in enkelvoud: website), vallen onder de reikwijdte van dit privacybeleid.

3. Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is op jou van toepassing als je:

Solliciteert voor een functie bij Ampère via welk medium of kanaal dan ook

Als referentie of contactpersoon optreedt in het sollicitatieproces van een kandidaat

Informatie aanlevert of ontvangt als onderdeel van het sollicitatie- of selectieproces bij Ampère

Onze carrièregerelateerde informatie raadpleegt, specifiek ontworpen voor werken bij Ampère

Deelneemt aan door Ampère georganiseerde recruitment evenementen of beur-zen

Interactie hebt met onze sociale mediakanalen gericht op carrières en sollicitaties

Communicatie uitwisselt met Ampère, zoals e-mails met betrekking tot sollicitaties, vragen over carrièremogelijkheden of andere correspondentie gerelateerd aan werken bij Ampère

Op enige andere wijze contact opneemt met Ampère in het kader van een sollicita-tie of carrièreontwikkeling

4. Welke gegevens verwerken wij van jou?

Als je bij ons solliciteert of reageert op vacatures verwerken wij de noodzakelijke gegevens van je.

Bij het invullen van het webformulier moet je volgende gegevens verstrekken: curriculum vitae, volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer. Je bent niet verplicht om een foto en motivatiebrief te uploaden. Het niet indienen van je foto of motivatiebrief heeft geen negatieve gevolgen voor je sollicitatie.

Als je vragen stelt aan een van onze medewerkers of op een andere manier contact met ons opneemt over bijvoorbeeld een vacature, verwerken wij de door jou verstrekte gegevens, zoals je naam en contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om je vragen en verzoeken te beantwoorden.

Wij ontvangen jouw gegevens direct van jou wanneer je solliciteert of contact met ons opneemt. Soms ontvangen we ook informatie via andere bronnen, zoals via een referentie, maar dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

We verwerken ook automatisch gegenereerde informatie van je. Je kunt denken aan IP-adres, apparaat- of gebruikers-ID, systeem en browsertype, datum- en tijdstempels, verwij-zende website-adres en inhoud en pagina's die je hebt bezocht op onze website. Hiervoor gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Zie hierna onder paragraaf 5.

Op zichzelf beschouwd zijn niet alle gegevens die we van je verwerken ‘persoonsgegevens’, maar in combinatie met andere informatie kunnen ze wel als zodanig worden beschouwd.

5. Maakt Ampère gebruik van cookies?

Ja, we maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën op onze website (hierna tezamen: cookies). Via cookies verkrijgt Ampère automatisch gegevens wanneer je onze website bezoekt.

6. Met welke doeleinden en grondslagen verwerken wij jouw gegevens?

Ampère verwerkt je gegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna omschreven:

Sollicitaties We hebben je gegevens nodig in verband met werving en selectie, in het bijzonder om je sollicitatie te behandelen en daarover met je te communiceren. Als je wilt, bewaren we jouw gegevens om je op de hoogte te houden van vacatures die interessant voor je kunnen zijn. De grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is uitvoering van de overeenkomst.

Analyse website We analyseren het gebruik van onze website om deze te kunnen verbeteren. De grondslag voor het verwerken van gegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd belang.

Overige doeleinden Wanneer gepast of vereist, en voor specifieke doeleinden waarover we jou van tevoren zullen informeren, vragen we om je toestemming.

Voor meer uitleg over de grondslagen verwijzen we naar paragraaf 14.

7. Met wie worden je gegevens gedeeld?

Ampère zal je gegevens niet delen, tenzij sprake is van de volgende situaties:

Met aan Ampère gelieerde bedrijven, operationele groepen, dochterondernemingen, branches en/of derde partijen indien dit noodzakelijk is voor de hiervoor beschreven doeleinden. Voor zover derde partijen zelf verantwoordelijke zijn, zijn zij verplicht om zelf privacy wet- en regelgeving na te komen. In die gevallen zijn hun privacyverklaringen of -beleid van toepassing. Indien van toepassing zal Ampère van derde partijen eisen verwerkingen uit te voeren overeenkomstig het beleid en richtlijnen van Ampère met betrekking tot gegevensbescherming.

Met verwerkers, dat wil zeggen partijen die je gegevens ten behoeve van Ampère verwerken. Je kunt denken aan IT-dienstverleners voor opslag van je gegevens in het kader van je sollicitatie. Deze derde partijen mogen je gegevens alleen gebruiken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met de instructies van Ampère. Ampère schakelt alleen verwerkers in die garanderen dat passende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen en de rechten van betrokkenen worden beschermd.

Met onze werknemers indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken in het kader van werving en selectie. In een dergelijk geval zal de toegang worden verleend voor zover noodzakelijk voor hun werkzaamheden en enkel indien de werknemer is gebonden door geheimhoudingsplicht.

Indien en voor zover vereist door de wet, een gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, bijvoorbeeld met toezichthouders, rechterlijke instanties of andere bevoegde overheidsinstanties om de rechten van Ampère vast te stellen en/of uit te oefenen.

In verband met een zakelijke transactie, zoals een afsplitsing, fusie, consolidatie of verkoop van activa of in geval van een faillissement.

8. Waar slaat Ampère je gegevens op?

De aard van onze onderneming brengt met zich mee dat je gegevens in sommige gevallen worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De hoofdregel is dat dit alleen is toegestaan als een land een passend beschermingsniveau biedt. Als er geen passend beschermingsniveau in een land buiten de EER is, zorgen wij voor passende waarborgen zodat de gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Wat betreft gegevensuitwisseling met de Verenigde Staten zullen wij zaken proberen te doen met bedrijven die zijn gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit is een overeenkomst die de bescherming regelt van gegevens van EU-burgers die in de Verenigde Staten worden verwerkt. De Europese Commissie heeft deze overeenkomst goedgekeurd. Amerikaanse bedrijven kunnen hun certificering indienen bij de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Als de certificering wordt goedgekeurd, mogen wij gegevens uitwisselen met het betreffende bedrijf in de Verenigde Staten. Als dit niet mogelijk is, vallen we terug op het sluiten van de hiervoor genoemde modelcontracten.

Als er ook geen passende waarborgen zijn in een land buiten de EER, zullen wij gegevens alleen doorgeven als sprake is van een wettelijke uitzondering. Voorbeelden hiervan zijn uitdrukkelijke toestemming of als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.9. Hoe lang bewaart Ampère je gegevens?

We zullen je gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens verwerken. Na de bewaartermijn zullen we je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens moeten bewaren voor een ander doel. We zullen dit alleen doen als we een wettelijke grondslag hebben om je gegevens (langer) te bewaren. We zullen er ook voor zorgen dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor dat andere doel.

Enkele voorbeelden:

a Heb je gesolliciteerd maar de functie niet gekregen? Dan zullen we je gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderen.

b Je kunt ons toestemming geven om jouw gegevens langer te bewaren, voor het geval er later misschien toch een geschikte baan voor je is. Als je daarvoor toestemming geeft, zullen we je gegevens maximaal 1 jaar bewaren nadat de sollicitatieprocedure is afgelopen.

10. Hoe worden je gegevens beveiligd?

Ampère heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwerking, inclusief maatregelen op grond waarvan:

a Je gegevens zijn beveiligd tegen toegang door onbevoegden;

b Je gegevens vertrouwelijk blijven;

c De integriteit en beschikbaarheid van je gegevens blijven behouden; en

d Relevant personeel is opgeleid in de vereisten voor informatiebeveiliging.

Wij beveiligen onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging. Daarnaast voeren we jaarlijks een penetratietest uit, gebaseerd op de risico's uit de top 10 van het Open Web Application Security Project (OWASP). Deze top 10 omvat de meest voorkomende en kritische veiligheidsrisico's voor webapplicaties.

Mochten we op de hoogte komen van een datalek, dan zullen wij het datalek melden overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving.

11. Welke rechten kun je uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Op basis van toepasselijke wet- en regelgeving in de EER heb je rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot je gegevens. Soms zijn wij niet verplicht om (volledig) te voldoen aan je verzoek, omdat bepaalde rechten voorwaardelijk zijn, we je rechten moeten afwegen tegen onze rechten en verplichtingen om je gegevens te verwerken en/of om rechten en vrijheden van anderen te beschermen. Een aantal rechten die je hebt in verband met je gegevens worden hieronder uitgelegd.

Inzagerecht

Je hebt het recht op een kopie van de gegevens die we van je verwerken en op informatie over hoe we deze gebruiken. Je gegevens worden doorgaans digitaal aan je verstrekt. We kunnen van je verlangen dat je zich identificeert voordat wij de vereiste informatie verstrekken.

Recht op rectificatie

We streven na dat de gegevens die we van je bewaren accuraat en volledig zijn. Als je ech-ter van mening bent dat dit niet het geval is, heb je het recht ons te verzoeken incomplete of onjuiste gegevens aan te passen.

Recht op verwijdering

Je kunt ons verzoeken je gegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens die we hebben verzameld niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel, wanneer je gegevens niet meer actueel zijn of wanneer je je toestemming intrekt. Dit moet wel worden afgewogen tegen andere factoren. We hoeven bijvoorbeeld je verzoek niet in te willigen op grond van bepaalde wettelijke verplichtingen.

Recht op beperking van verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken je gegevens (tijdelijk) niet te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je vermoedt dat de gegevens die wij bewaren niet correct zijn of wanneer je denkt dat het niet meer nodig is om je gegevens te verwerken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht ons te verzoeken je gegevens over te dragen aan een derde partij die je opgeeft. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer je de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, en wanneer wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van je toestemming, of om onze verplichtingen uit een overeenkomst met je uit te voeren.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen een verwerking die is gebaseerd op gerechtvaardigde belang. We zullen je gegevens niet meer verwerken wanneer je een bezwaar indient in verband met je specifieke situatie, tenzij wij een zwaarwegend gerechtvaardigd belang hebben om de verwerking toch door te zetten.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, waaraan voor jou rechtsgevolgen of vergelijkbare aanmerkelijke gevolgen zijn verbonden. Op dit moment is bij ons geen sprake van geautomatiseerde besluit-vorming. Mocht je echter in de toekomst toch onderworpen worden aan een geautomatiseerd besluit en het niet eens zijn met de uitkomst daarvan, dan kun je contact met ons opnemen en verzoeken het besluit te heroverwegen.

Recht op intrekking van toestemming

We kunnen in specifieke gevallen om je toestemming vragen voor de verwerking van je gegevens. Wanneer we dat doen heb je het recht om je toestemming op elk moment in te trekken. Ampère zal de verwerking zo spoedig mogelijk na het intrekken van je toestemming stopzetten. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking in de periode voor het intrekken van je toestemming.

12. Wat als ik andere vragen of klachten heb?

Als je (andere) vragen of klachten hebt over dit privacybeleid of over het gebruik van je gegevens door Ampère, neem dan contact met ons op. We zullen je vraag of klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen en je informeren over de resultaten van ons onderzoek. Als je vindt dat we een klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, kun je contact opne-men met de toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in je rechtsgebied. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen

Dit privacybeleid kunnen wij van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op onze website. Wij raden je aan om het privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

14. Begrippenlijst

Hieronder volgt uitleg van enkele begrippen die in deze verklaring worden gebruikt zonder beginhoofdletter (tenzij anders vermeld). De enkelvoudsvorm, meervoudsvorm en vervoe-gingen van elk begrip kunnen door elkaar worden gebruikt in de verklaring.

Anonimiseren Dit is een onomkeerbaar proces om ervoor te zorgen dat gegevens niet meer herleidbaar zijn naar betrokkenen. ‘Betrokkenen’ zijn natuurlijke personen (individuen) waarvan gegevens worden verwerkt.

Cookies Cookies zijn kleine tekstbestanden die een server naar een browser stuurt als je onze web-site bezoekt. Cookies onthouden bijvoorbeeld de gegevens die je invult voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de diensten op je kan worden afgestemd en het niet nodig is dat gegevens opnieuw worden ingevuld. Naast cookies kan Ampère ‘vergelijkbare technieken’ gebruiken, zoals JavaScripts, tracking pixels en web beacons. Dit zijn technieken ervoor zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen, kan opslaan en vervolgens kan versturen. In dit beleid worden cookies en vergelijkbare technieken samen aangeduid als ‘cookies’.

Datalek Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of toegang tot verwerkte gegevens. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld hacking of het verliezen van documenten. Een datalek kan variëren van het per ongeluk openbaar worden van je naam en contact-informatie tot het ongewenst blootstellen van meer gevoelige gegevens, zoals financiële informatie.

Gegevens Een ‘persoonsgegeven’ is alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar jou als individu. Voorbeelden zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, een pasfoto, telefoonnummer, cookie ID’s, gegevens ter zake van tracking, commerciële en financiële data. Ook je curriculum vitae bevat persoonsgegevens. In dit beleid worden persoonsgegevens aangeduid met ‘gegevens.’

Grondslagen Om rechtmatig gegevens van je te kunnen verwerken, heeft Ampère een wettelijke grondslag nodig. Dit is de basis die de wet biedt om je gegevens te mogen verwerken. Hierna komen de grondslagen aan de orde die voor ons het meest van belang zijn:

a. Uitvoering van de overeenkomst De gegevensverwerking is noodzakelijk om op jouw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen of ter uitvoering van enige overeenkomst tussen jou en Ampère, zoals een arbeidsovereenkomst. Met voorgaande wordt de relatie bedoeld die je aangaat met Ampère in het kader van een sollicatieprocedure of het feit dat wij jouw gegevens opslaan zodat wij je op de hoogte kunnen houden van interessante vacatures.

b. Voldoen aan wettelijke verplichtingen De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Ampère rusten. Hieronder vallen verplichtingen richting de belastingdienst.

c. Gerechtvaardigd belang De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaar-digde belangen van Ampère of een derde, tenzij jouw belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan onze belangen. Om ons te kunnen beroepen op deze grondslag, zullen wij eerst bepalen of er gerechtvaardigde belangen zijn. Je kunt denken aan verwerkingen die vallen onder onze normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van Ampère. Vervolgens vragen wij ons af of we met minder gegevens of via een minder ingrijpende weg hetzelfde resultaat kunnen bereiken. Ook zal Ampère een balanstest uitvoeren. Dit betekent dat we de belangen en rechten van jou afwegen ten opzichte van die van ons. Als we tot het besluit komen dat onze belangen zwaarder wegen dan die van jou, zullen wij ons beroepen op deze grondslag.

d. Toestemming In specifieke gevallen zullen we om je toestemming vragen. Toestemming is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee je door middel van een verklaring of ondubbelzinnige actieve handeling gegevensverwerking accepteert. Zie voor meer informatie paragraaf 11.

Verantwoordelijke Organisatie die doel en middelen bepaalt voor de verwerking van gegevens. Zo is Ampère verantwoordelijke voor het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden. In toepasselijke wetgeving wordt ook wel gesproken over ‘verwerkingsverantwoordelijke’.

Verwerken (Een geheel van) bewerkingen met betrekking tot (een geheel van) gegevens, al dan niet geautomatiseerd. Voorbeelden zijn verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, inzien, delen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en verwijderen van gegevens.

Verwerker Organisatie die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt.

Verwijderen Wissen van gegevens zodat de gegevens noch direct, noch indirect kunnen worden teruggehaald.